Rapportering om Bevacizumab (AVASTIN) från Svenska och Europeiska HHT-Experter

I fallet med HHT ökar kroppen produktionen av vaskulär endotelial tillväxtfaktor (VEGF), vilket i sin tur främjar utvecklingen av avvikande blodkärlmissbildningar. Bevacizumab (AVASTIN) är en antikropp riktad mot VEGF.  

De svenska och europeiska experterna har påpekat att Bevacizumab  har visat lovande resultat när det gäller att minska vaskulära anomalier och blödningar hos HHT-patienter. De hänvisar till studier som stöder dess effektivitet och noterar att det kan ge en reell möjlighet till förbättring av livskvaliteten för de som lider av sjukdomen.

Bevacizumab (Avastin) vid HHT,  Jens Ellingsen, specialistläkare, Lung- och allergisektionen, Akademiska sjukhuset

HHT-temadag, 25 nov 2022, Uppsala

 

Vad är bevacizumab?

Namn i FASS:

Avastin = Zirabev =Aybintio = MVASI = Oyavas

Cancerläkemedel (lunga, bröst, tarm m.fl.)

Ges som dropp, varannan – var tredje vecka, ensamt eller tillsammans med andra cancerläkemedel.

(Obs! FASS = www.fass.se – där man kan se läkemedelsinformation)

 

Hur fungerar bevacizumab?

Binder VEGF (vascular endothelial growth factor), vilket är ett signalämne, stimulerar bildandet av blodkärl.

 

HHT och blodkärl

·       HHT-generna (ENG1, ACVRL1, SMAD4 etc) viktiga för bildande och underhåll av blodkärl

·       Genvarianter (mutationer) orsakar rubbad balans bland signalämnen som leder till kärlmissbildningar

·       Vid HHT extra känslig för VEGF, kroppen “överreagerar” och /eller producerar för mycket

 

Bevacizumab vid HHT (litet urval)

·       2006: Första rapporten, minskade blödningar (en patient)

·       2008: Förbättrad hjärtsvikt vid lever-AVM (en patient)

·       2012: Lever-AVM och hjärtsvikt: Förbättring I hjärta, näsblödningar och livskvalitet (25 patienter)

·       2018: Förbättrar blodvärde vid mag-tarmblödningar (13 patienter)

·       2021: Minskar blödning, bättre blodvärde, färre transfusioner (238 patienter)

 

När kan bevacizumab (Avastin) övervägas vid HHT?

·       Näsblödningar som orsakar blodbrist trots full behandling och järnsprutor

·       Mag-tarmblödningar som orsakar blodbrist trots full behandling och järnsprutor

·       Kärlmissbildningar I levern som orsakar hjärtsvikt, när vanlig hjärtsviktsbehandling inte räcker till

 

Hur ges bevacizumab?

·       Dropp direct in i blodet varannan eller var tredje vecka, 6 gånger

Ø  Första gången: 90 minuter

Ø  Andra gången: 60 minuter

Ø  Därefter: 30 minuter

 

·       Om god effect: fortsatt behandling med glesare intervall

·       “vid behov”-strategi kan användas

 

Varför inte till alla?

·       Biverkningar! Kraftfullt läkemedel. Sällsynta dödsfall finns rapporterade.

Ø  Högt blodtryck

Ø  Lungblödning

Ø  Blodproppar

Ø  Försämrad sårläkning (vid tex kirurgi)

Ø  Trötthet

Ø  Diarre

Ø  Buksmärta, sällsynt brusten tarm

·       Skadligt för foster – absolut inte till gravida

·       Dyrt

·       Omständigt att ge

 

Anders Rönnblom, docent och överläkare, Sektionen för gastroenterologi/hepatologi, Akademiska sjukhuset

 

Avastin Kanske används för lite?

Många biverkningar finns beskrivna I FASS (som anges ovan) till ex,  hål på tarmen, blödningar och högt blodtryck, MEN, mindre biverkningar vid Osler!

Mångfasetterade morbus Osler kräver multidisciplinär kunskap, augusti 2022

Enligt en artikel kallad "Mångfasetterade morbus Osler kräver multidisciplinär kunskap" skriven av Anders Rönnblom och hans kollegor i Uppsala och publicerad i Läkartidningen  den 24 augusti 2022 :

Näsan och munhålan: "...Vid otillräcklig effekt av lokalbehandling eller tranexamsyra rekommenderas behandling med bevacizumab"

Mag-tarmkanalen: "...När järnsubstitution inte räcker för att upprätthålla adekvata Hb-nivåer föreslås i första hand tranexamsyra [28],  i andra hand bevacizumab."

 Farmakoterapi: "...Det har visat sig vara svårt att hitta fungerande läkemedel med generell angreppspunkt vid HHT. Under många år har östrogenterapi provats utan övertygande effekt och har därför ingen plats i terapin. Tranexamsyra har däremot försvarat sin plats och rekommenderas vid behov för att minska blödningsrisken [1]. Vetskapen om att VEGF är förhöjt har medfört att försök med bevacizumab gjorts. Denna antikropp mot VEGF har i små välgjorda studier visat sig minska behovet av blodtransfusioner, minska näsblödningar och förbättra hjärtindex hos patienter med lever-AVM [15, 42, 43]. En utvidgad multicenterstudie med 232 patienter visade att medelvärdet på Hb steg från 86 till 118 g/l under behandlingen. Näsblödningarna minskade och behovet av intravenöst järn minskade med 70 procent [44]. De vanligaste biverkningarna var hypertoni (18 procent), trötthet (10 procent), och den allvarligaste var venös tromboembolism (2 procent). Bevacizumab är dock inte registrerat på indikationen HHT. .."

VASCERNs omfattande studie kring AVASTIN behandling för HHT patienter, 2022

Under 2022 gav HHT Sverige och HHT Europe sitt stöd till VASCERN:s studie om Avastins aktuella tillämpning för HHT-patienter.  Studien utforskar riktlinjer och bästa praxis för när och hur denna behandling ska användas för att gynna HHT-patienter. Läs nedan den fullständiga slutrapporten för mer information. 

 "European Reference Network for Rare Vascular Diseases (VASCERN): When and how to use intravenous bevacizumab in Hereditary Haemorrhagic Telangiectasia (HHT)?"

HHT expertteam:s presentation om AVASTIN,  Uppsala 2019

Lyssna till Anders Rönnblom, Överläkare vd Institutionen för medicinsk vetenskap, Gastroenterologi/Hemotologi - Oslerteam, Akademiska Sjukhuset Uppsala 2019  då han forklarar resultater av en Harvard kliniska studie med 16 patienter. Även om gruppen är liten funkar AVASTIN bra på HHT patienterna. Läkemedel hade goda effekter, få biverkningar, men det är oklart hur länge behandlingen ska pågår. Eftersom allvarliga biverkningar ha varit rapporterade (inte i den här studie utan från en olika patientgruppen (cancer)) som inkluderar blödningen, blodproppar, infektioner, behövs mer tid för att veta om det är säkert att ge AVASTIN till HHT patienter.  

Anders Rönnblom slutsatser är att ge AVASTIN till en HHT patient vid 

 i) allvarliga blödningar där annot inte hjälper, och

 ii) efter analys av riskfaktorer hos den enskilda patienter. 

Titta på vår Youtube kanal för att lyssna till Rönnblom. Ljud är inte så bra. Hörlurar funkar bättre.