HHT Sverige 2023 Årsmöte, 6 mars 2023 - Dagordning

6 mars 2023 kl 16:00-18:00 - Plats: digitalt, Zoom

 Vänligen hör av er till osler@hhtsverige.org om du ska deltaga.

Dagordning till Årsmöte

1.  Årsmötets öppnande. 

2.  Fråga om kallelse skett enligt stadgarna. 

3.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

4. Fastställande av dagordning. 

5.  Val av två personer tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 6.  Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande verksamhets/förvaltningsberättelse, samt resultat och balansräkning. 

7.  Revisorernas berättelse. 

8.  Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut med anledning av det framlagda resultatet. 

9. Beslut om ansvarsfrihet. 

10. Beslut om årsavgift för nästa kalenderår. 

11. Beslut om eventuella ersättningar. 

12. Verksamhetsplan och budget. 

13. Val av ordförande. 

14. Val av övriga styrelseledamöter och två ersättare. 

15. Val av ansvarig person för att sköta patientföreningens del av förbundets medlemsregister. 

16. Val av revisorer och ersättare. 

17. Val av valberedning – tre medlemmar varav en är sammankallande. 

18. Ärenden som föreslås av styrelsen. 

19. Behandling av motioner. 

20. Övriga frågor.

21. Årsmötets avslutning. 

HHT Sverige 2022 Årsmöte 12 mars 2022 - Protokoll

14:00-16:00 på Zoom

 

1.  Årsmötets öppnades.

(Kallelse skett enligt stadgarna, ordförande (Angela Skogh) och sekreterare (Mildred Lundgren) för årsmötet, fastställande av dagordning, ordförande och sekreterare att justera dagens protokoll).

2.  Finans: Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande verksamhets/förvaltnings berättelse, samt resultat och balansräkning, Revisorernas berättelse. Resultater godkändes.

3. Beslut om ansvarsfrihet: tackade ledamöter Angela Skogh, Annika Wernström, Anders Vahlfrid, Göran Westerlund och Mildred Lundgren för service i den utgående styrelse.   

4. Verksamhetsplan och budget godkändes

Patienter och medlemmar

·     Vi ska förstärka vårt arbete gentemot nya och redan befintliga medlemmar och försöka identifiera deras intressen och ställa till deras förfogande information och resurser (inklusive HHT ID kort, HHT Sverige flygblad och broschyr) som behövs.  Eftersom vi är så få och många av oss lever i extrem ensamhet med sjukdomen, har vi som mål att samla ihop fler patienter och anhöriga och bygga en ännu starkare gemenskap.

·     Målet är ytterligare att öka patienternas kunnighet om sjukdomen och behandling med syfte för att få en personlig vårdplan och en fast vårdkontakt som har kontakt med ett regionalt eller nationellt Oslerteam.

·     Under 2022 hoppas vi att öka

-medlemsantalet i HHT Sverige från dagens ca 103  till  ca 130 betalande medlemmar,  

- medlemsantalet i vår Facebookgrupp från dagens ca 150 till ca 200

- följare i vår öppna Facebooksida från dagens ca 135 till ca 150

·   Vi kommer att anordna flera patient träffar online med olika diskussionsämnen till ex. förebyggande av näsblödningar genom att ta hand om din näshälsa, hantera näsblödningar, tandvård, vårdplan, första kontakt med akuten osv

Nätverksmöten och konferenser: Lokala, regionala, nationella och europeiska möten (online)  med Riksförbundet Sällsynta Diagnoser, CSD, Osler expertteamen, HHT Europe och Eurordis

HHT Sverige styrelsemöten: Hela styrelsen ska träffas (minst) en gång i månad på Zoom och om vi får ekonomiskt stöd kommer vi att träffas personligen två gånger om året.

Informations- och Samarbetsprojekt med olika kompetenser inom sjukvården:

1.     Vi ska ge utbildning till läkare och blivande läkare om hur det är att leva med HHT i samarbete med sjukvårdspersonal i Stockholm och Uppsala, eventuellt längre fram även i Göteborg och Lund. 

2.      Fortsätta att samarbeta med genetiska kliniker och de regionala eller nationella Oslerteamen för att ge ut en HHT Sverige broschyr till alla de nydiagnostiserade;

3.      Riktlinjer för behandling av HHT patienter: vi har redan översatt till svenska i) de internationella HHT riktlinjerna och ii) Orphanets akutriktlinjer och skickat de till HHT experterna i Lund och Uppsala.  Under 2022 kommer vi att stödja HHT-experterna i deras arbete med att skapa nationella riktlinjer för behandling av HHT-patienter (pågående behandling och akut behandling) som sedan kommer att publiceras i Socialstyrelsens databas.

4.       HHT/Osler Temadag i samband med CSD Väst och Sahlgrenska HHT experter

5.       Läkare/Patient in-person möte, Oslerdag – i samband med Oslerteamet Uppsala

6.      Samarbetsprojekt med CSD Syd Öst om vårdplan och samordnad vård: Det kommer att bli ett mycket intressant projekt. Det handlar om patientens behov av att ha en samordnare som hjälper till med information om diagnos, planering och skapande av en vårdplan mellan alla sjukvårdskontakter i multidisciplinära möten, fast/fasta vårdkontakter och information om olika samhällsinsatser.

7.       CSD Syd: etablera en första kontakt med HHT-teamet och hjälpa dem att skapa en webbsida om HHT-teamet med en länk till HHT Sverige.

 

Media och PR:

Vi kommer att ständigt utveckla vår webbsida så att det blir mer och mer patientcentrerad.   Vi fortsätter att genomföra ett strategiskt arbete på sociala medier (Twitter, FaceBook, Instagram, YouTube) för att blir ännu mer synliga och erbjuda fler vägar in till föreningens aktiviteter.

Vi kommer att informera om post Covid19 och långtids Covid om någon information från våra läkare i Sverige kommer fram. Vi fortsätter att ge till HHT patienters förfogande information om HHT och post Covid19, genom vårt europeiska och internationella nätverk (HHT Europe, VASCERN, EURORDIS och Cure HHT).

Fortsätta att publicera på ett enkelt patientvänligt språk,  information om senaste framsteg i HHT forskning och läkemedel.

(Ansökan om finansiell bidrag 50,000 kr)

 Finansiella bidrag för informationsprojekt (ansökningar för 2022) – se ovan listan.

Total Budget: 85,000 kr


5. Val :  av ordförande (Angela Skogh) , kassör (Anders Vahlfrid), sekreterare (Mildred Lundgren), Ledamöter -HHT Europe representant (Annika Wernström och utbildnings representant (Göran Anders Westerlund) godkändes.

6. Ärenden som föreslås av styrelsen:

 Medvetenhetsaktiviteter:  

·      Alla kan ställa upp och 1. skicka sin HHT historia till HHT Sverige, och/eller 2. prata med din läkare, tandläkare och specialister som behandlar dig och ge HHT Sveriges flygblad.

      Man behöver inte sitta på styrlesen för att hjälpa till!

Insamlingsaktiviteter/donationer:

·        gåva:  ge bort en födelsedagspresent på valfritt belopp och stödja kampen för att öka antal diagnos med HHT Sverige

·        forskning: Med individuella donationer kan vi finansiera forskningsinitiativ som att: Sprida information om HHT till allmänheten och hälsovårdspersonal inklusive sjuksköterskor som arbetar med forskare; Inspirera unga medicinska studenter att intressera sig för HHT; Nå ut till patienter, förstå deras behov och ta med nya idéer för HHT-forskning till forskarna och sponsorerna (genom vårt samarbete med Eurordis och Cure HHT); Bjuda in läkare och forskare till våra patientmöten; Samarbeta som  europeiska patientföreträdare (kallas E-PAG) och främja VASCERNs (europeiskt nätverk av specialistläkare) arbete bland den yngre generationen, eftersom HHT-arbetsgruppen VASCERN behöver yngre forskare och läkare för att gå med i teamet för att säkra VASCERNs framtid; Ekonomiskt stödja en medicinsk student eller en forskare för att delta i Cure HHTs vetenskapliga konferens. Eftersom vi inte får finansiellt stöd från myndigheterna, är vi beroende av individers generositet för att förverkliga ovanstående projekt. Om du vill hjälpa oss, ge gärna ett bidrag till vårt Forsknings konto.

7.  Behandling av motioner: Två förslag diskuterades och sköts upp till det kommande konstituerande mötet: i) att  hjälpa ukrainare med HHT som kommer till Sverige, med deras frågor om vård och stöd när det gäller diagnosen ii) att köpa HHT-märkt utställningsmaterial

8.  Övriga förslag:

Det finns en uppsjö av olika fonder, stiftelser och stipendier som utdelas till ideella föreningar. Trots detta kan det vara svårt att hitta rätt och svårt att få pengar. Vi ska kolla läget och ta det upp på ett styrelse möte.

9. Årsmötets avslutning: Ordförande tackade alla för sitt deltagande och avslutade mötet

Angela Skogh                                                                             Mildred Lundgren

Ordförande                                                                                Sekreterare


HHT Sverige 2022 Årsmöte,  12 mars 2022 - Dagordning

12 mars 2021 kl 14:00-16:00 - Plats: på ZOOM

Vid registrering skickar vi ut Zoom nummer och lösenord. Vänligen hör av er till osler@hhtsverige.org om du ska deltaga

1.  Årsmötets öppnande. 

2.  Fråga om kallelse skett enligt stadgarna. 

3.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

4. Fastställande av dagordning. 

5.  Val av två personer tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 6.  Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande verksamhets/förvaltningsberättelse, samt resultat och balansräkning. 

7.  Revisorernas berättelse. 

8.  Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut med anledning av det framlagda resultatet. 

9. Beslut om ansvarsfrihet. 

10. Beslut om årsavgift för nästa kalenderår. 

11. Beslut om eventuella ersättningar. 

12. Verksamhetsplan och budget. 

13. Val av ordförande. 

14. Val av övriga styrelseledamöter och två ersättare. 

15. Val av ansvarig person för att sköta patientföreningens del av förbundets medlemsregister. 

16. Val av revisorer och ersättare. 

17. Val av valberedning – tre medlemmar varav en är sammankallande. 

18. Ärenden som föreslås av styrelsen. 

19. Behandling av motioner. 

20. Övriga frågor.

21. Årsmötets avslutning. 

HHT Sverige 2021 Årsmöte 8 mars 2021 - Protokoll

16:00-18:00 på Zoom

 

1.  Årsmötets öppnades.

(Kallelse skett enligt stadgarna, ordförande (Angela Skogh) och sekreterare (Mildred Lundgren) för årsmötet, fastställande av dagordning, ordförande och sekreterare att justera dagens protokoll).

2.  Finans: Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande verksamhets/förvaltnings berättelse, samt resultat och balansräkning, Revisorernas berättelse. Resultater godkändes.

3. Beslut om ansvarsfrihet: tackade ledamöter Angela Skogh, Annika Wernström, Anders Vahlfrid, Göran Westerlund och Mildred Lundgren för service i den utgående styrelse.   

4. Verksamhetsplan och budget godkändes

Patienter och medlemmar

·     Vi ska förstärka vårt arbete gentemot nya och redan befintliga medlemmar och försöka identifiera deras intresse och ställa till deras förfogande informationen och resurser (inklusiv HHT ID kort, HHT Sverige flygblad och broschyr) som behövs. 

·     Samla ihop fler patienter och anhöriga och bygga en starkare gemenskap.

·     Öka patienternas kunnighet om sjukdomen och behandling med syfte för att få en personlig vårdplan och fast läkare som har kontakt med Oslerteamet.

·     Anordna flera patient träffar online med olika diskussionsämnen till ex. förebyggande näsunderhåll, hantera näsblödningar, tandvård, vårdplan, första kontakt med akuten osv

Nätverksmöten och konferenser

Lokala, regionala, nationella och europeiska möten (online)  med Riksförbundet Sällsynta Diagnoser, CSD, Osler expertteam, HHT Europe och Eurordis

HHT Sverige styrelsemöten

Dessa möten sker regelbundt på Zoom.  Om Covid19-begränsningarna tillåter ett fysiskt möte kommer vi att ordna det tillsammans med ett patientmöte 

Samarbetsprojekt med olika kompetenser inom sjukvården:

·     Vi ska ge utbildning till läkare och blivande läkare om hur det är att leva med HHT i samband med sjukvårdspersonal i Stockholm och Uppsala

·     Fortsätt att samarbeta med genetiska kliniker och Oslerteamet för att ge ut en HHT Sverige broschyr till alla de nydiagnostiserade

·    Vi har försökt samarbeta med Oslerteamet om Orphanets Akutriktlinjer för HHT patienter. 2020  har vi översatt texten till svenska.  År 2021  kommer vi att ställa riktlinjerna till akutpersonalens förfogande i samarbete med experterna

·     Samarbetsprojekt med CSD Syd och det nya Oslerteamet i Lund om samordnad vård för HHT patienter

·     Samarbetsprojekt med CSD Syd Öst om vårdplan och samordnad vård: Det kommer att bli ett mycket intressant projekt. Det handlar om patientens behov av att ha en samordnare som hjälper till med information om diagnos, planering och skapande av en vårdplan mellan alla sjukvårdskontakter i multidisciplinära möten, fast/fasta vårdkontakter och information om olika samhällsinsatser. Lena Liberg erbjöd sig att vara en del av detta projekt.

Media och PR:

·     Vi fortsätter att genomföra ett strategiskt arbete på sociala medier (Twitter, FaceBook, Instagram, YouTube) för att blir ännu mer synliga och erbjuda fler vägar in till föreningens aktiviteter; Information om HHT och Covid19 från HHT läkare och experter; Fortsätt att ge till HHT patienters förfogande information om HHT och Covid19, genom vårt europeiska och internationella nätverk (HHT Europe, VASCERN, EURORDIS och Cure HHT); Fortsätt att publicera på ett enkelt patientvänligt språk,  information om senaste framsteg i HHT forskning och läkemedel

(Ansökan om finansiell bidrag 50,000 kr)

 Finansiella bidrag för informationsprojekt (ansökningar för 2021) ska inkludera:  Covid19 och HHT, Internationella Riktlinjer för HHT patienter, Läkarutbildning, Framsteg i forskning, Samarbetsprojekt med CSD om vårdplan och samordnad vård

Total Budget: 85,000 kr

5. Val :  av ordförande (Angela Skogh) , kassör (Anders Vahlfrid), sekreterare (Mildred Lundgren), Ledamöter och HHT Europe representanter (Annika Wernström och Göran Anders Westerlund) godkändes.

6. Ärenden som föreslås av styrelsen:

Medvetenhetsaktiviteter:  

·     Alla kan ställa upp och 1. skicka sin HHT historia till HHT Sverige, och/eller 2. prata med din läkare, tandläkare och specialister som behandlar dig och ge HHT Sveriges flygblad.

Man behöver inte sitta på styrlesen för att hjälpa till!

Insamlingsaktiviteter/donationer:

·     gåva:  ge bort en födelsedagspresent på valfritt belopp och stödja kampen för att öka antal diagnos med HHT Sverige

·     forskning: Med individuella donationer kan vi finansiera forskningsinitiativ som att: Sprida information om HHT till allmänheten och hälsovårdspersonal inklusive sjuksköterskor som arbetar med forskare; Inspirera unga medicinska studenter att intressera sig för HHT; Nå ut till patienter, förstå deras behov och ta med nya idéer för HHT-forskning till forskarna och sponsorerna (genom vårt samarbete med Eurordis och Cure HHT); Bjuda in läkare och forskare till våra patientmöten; Samarbeta som  europeiska patientföreträdare (kallas E-PAG) och främja VASCERNs (europeiskt nätverk av specialistläkare) arbete bland den yngre generationen, eftersom HHT-arbetsgruppen VASCERN behöver yngre forskare och läkare för att gå med i teamet för att säkra VASCERNs framtid; Ekonomiskt stödja våra lokala HHT-experter för att delta i Cure HHTs vetenskapliga konferenser eller HHT Europes vetenskapliga workshops. Eftersom vi inte får finansiellt stöd från myndigheterna, är vi beroende av individers generositet för att förverkliga ovanstående projekt. Om du vill hjälpa oss, ge gärna ett bidrag till vårt Forsknings konto.

7.  Behandling av motioner: ej tillgängligt

8.  Övriga förslag:

Det finns en uppsjö av olika fonder, stiftelser och stipendier som utdelas till ideella föreningar. Trots detta kan det vara svårt att hitta rätt och svårt att få pengar. Göran och Annika ska kolla läget.

Göran erbjöd sig att hjälpa till med hhtsverige.org epost addresser för styrelsemedlemmar, plus Google ads och SEO.

9. Årsmötets avslutning: Ordförande tackade alla för sitt deltagande och avslutade mötet

Angela Skogh                                                                             Mildred Lundgren

Ordförande                                                                                Sekreterare


HHT Sverige 2021 Årsmöte,  8 mars 2021 - Dagordning

8 mars 2021 kl 16:00-18:00 - Plats: på ZOOM

Vid registrering skickar vi ut Zoom nummer och lösenord. Vänligen hör av er till osler@hhtsverige.org om du ska deltaga

1.  Årsmötets öppnande. 

2.  Fråga om kallelse skett enligt stadgarna. 

3.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

4. Fastställande av dagordning. 

5.  Val av två personer tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 6.  Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande verksamhets/förvaltningsberättelse, samt resultat och balansräkning. 

7.  Revisorernas berättelse. 

8.  Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut med anledning av det framlagda resultatet. 

9. Beslut om ansvarsfrihet. 

10. Beslut om årsavgift för nästa kalenderår. 

11. Beslut om eventuella ersättningar. 

12. Verksamhetsplan och budget. 

13. Val av ordförande. 

14. Val av övriga styrelseledamöter och två ersättare. 

15. Val av ansvarig person för att sköta patientföreningens del av förbundets medlemsregister. 

16. Val av revisorer och ersättare. 

17. Val av valberedning – tre medlemmar varav en är sammankallande. 

18. Ärenden som föreslås av styrelsen. 

19. Behandling av motioner. 

20. Övriga frågor.

21. Årsmötets avslutning. 

HHT Sverige 2020 Årsmöte 21 feb 2020 - Protokoll

10:00-12:00 på Zoom

21 februari 2020

ÅRSMÖTETS PROTOKOLL

 

1.  Årsmötets öppnades. 

(Kallelse skett enligt stadgarna, ordförande (Angela Skogh) och sekreterare (Mildred Lundgren) för årsmötet, fastställande av dagordning, ordförande och sekreterare att justera dagens protokoll). 

2.  Finans: Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande verksamhets/förvaltnings berättelse, samt resultat och balansräkning, Revisorernas berättelse. Resultater godkändes.

3. Beslut om ansvarsfrihet: tackade ledamöter Angela Skogh, Annika Wernström, Anders Vahlfrid och Mildred Lundgren för service i den utgående styrelse.   

4. Verksamhetsplan och budget godkändes

·         Patient/Läkare möte: Malmö höst 2020 (i samband det nya Oslerteamet i Malmö/Lund),

·         Nätverksmöte – lokala möten och Höstmöte med Riksförbundet Sällsynta Diagnoser, CSD, det nya Oslerteamet + HHT Europes årliga-möte

·         EURORDIS Community Advisory Board (CAB) projekt – fortsätt att delta i detta europeiskt projekt om kliniska studier och delta i utbildning om kliniska studier och forskning

·         Konferenser – Nordic Rare Disease Summit 13 mar 2020 Köpenhamn, European Rare Disease Conference Stockholm 15-16 mai 2020

·         HHT Sverige styrelsemöten – Årsmötet 2020 på Zoom.   Alla möten sker på Zoom.

·         Utbildnings program med sjukvårdspersonal– Stockholm och Lund ((blivande) läkare och tandläkare) och CSD speed-dating projekt för blivande läkare

·         Samarbete med de 7 genetiska klinikerna – flygblad och broschyr för alla nya diagnostiserade

·         Samarbete med CSD, genetiska kliniker och HHT experter i Lund och Uppsala om Orphanets Akutriktlinjer för HHT Patienter 

·         Samarbete med Riksförbundet Sällsynta Diagnoser med utveckling av en social media träning för svenska patientföreningar

·         Media och PR – patientberättelser i tidningsartiklar, marknadsföring på Facebook, Google Ads, lokala radio, Webbsida, Sociala Medier

·         Ansökan om finansiell bidrag – postkodlotteri, statsbidrag osv

·         Budget: 130,000 kr

5. Val :  av ordförande (Angela Skogh) , kassör (Anders Vahlfrid), sekreterare (Mildred Lundgren), Ledamöter (Annika Wernström och Göran Anders Westerlund) godkändes.

 6. Ärenden som föreslås av styrelsen: 

Medvetenhetsaktiviteter: 

·         ställa upp och berätta din HHT historia för HHT Sverige som ska kontakta svensk media för att se om det finns intresse att publicera,

·         prata med din läkare, tandläkare och specialister som behandlar dig och ge HHT Sveriges flygblad

Insamlingsaktiviteter: 

·         gåva:  ge bort en födelsedagspresent på valfritt belopp och stödja kampen för att öka antal diagnos med HHT Sverige

·         forskning: HHT Sverige har en Forsknings Konto. Pengarna går till forsknings projekt. 

7.  Behandling av motioner: ej tillgängligt

8.  Övriga förslag: 

Medlemsavgifter höjs fom 2021 med: 

2020  100 kr enskild  /  2021  150 kr enskild, 

2020  200 kr familj  /  2021   250 kr familj. 

 9. Årsmötets avslutning: Ordförande tackade alla för sitt deltagande och avslutade mötet

HHT Sverige 2020 Årsmöte,  21 februari 2020 - Dagordning

21 februari 2020, kl 10:00-12:00 - Plats: på ZOOM 

1.  Årsmötets öppnande. 

2.  Fråga om kallelse skett enligt stadgarna. 

3.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

4. Fastställande av dagordning. 

5.  Val av två personer tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 6.  Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande verksamhets/förvaltningsberättelse, samt resultat och balansräkning. 

7.  Revisorernas berättelse. 

8.  Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut med anledning av det framlagda resultatet. 

9. Beslut om ansvarsfrihet. 

10. Beslut om årsavgift för nästa kalenderår. 

11. Beslut om eventuella ersättningar. 

12. Verksamhetsplan och budget. 

13. Val av ordförande. 

14. Val av övriga styrelseledamöter och två ersättare. 

15. Val av ansvarig person för att sköta patientföreningens del av förbundets medlemsregister. 

16. Val av revisorer och ersättare. 

17. Val av valberedning – tre medlemmar varav en är sammankallande. 

18. Ärenden som föreslås av styrelsen. 

19. Behandling av motioner. 

20. Övriga frågor.

21. Årsmötets avslutning. 

HHT Sverige 2019 Årsmöte,  1 juni 2019 - Protokoll

1 juni 2019, kl 10:00-11:00 - Plats: på ZOOM

1.  Årsmötets öppnades. 

(Kallelse skett enligt stadgarna, ordförande (Angela Skogh) och sekreterare (Mildred Lundgren) för årsmötet, fastställande av dagordning, ordförande och sekreterare att justera dagens protokoll). 

2.  Finans: Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande verksamhets/förvaltnings berättelse, samt resultat och balansräkning, Revisorernas berättelse. Resultater godkändes.

3. Beslut om ansvarsfrihet: tackade ledamöter Lena Engelin, Johan Engelin och Bujar Sinani för service i den utgående styrelse tillsammans med Angela Skogh, Annika Wernström och Mildred Lundgren.   

4. Verksamhetsplan och budget godkändes

·         Patient/Läkare möte: Malmö host 2019 (möjligtvis i samband med lanseringen av det nya Oslerteamet i Malmö/Lund,

·         Nätverksmöte – lokala möten med Riksförbundet Sällsynta Diagnoser, CSD, det nya Oslerteamet + HHT Europes årliga-möte

·         EURORDIS Community Advisory Board (CAB) projekt – fortsätt att delta i detta europeiskt projekt

·         HHT Sverige styrelsemöten – Årsmötet 2020 i Malmö/Lund.   2 personliga möten om vi får finansiella stöd, annars alla möten sker på Zoom.

·         Utbildnings program med sjukvårdspersonal– Stockholm och Lund ((blivande) läkare och tandläkare)

·         Samarbete med de 7 genetiska klinikerna – flygblad och broschyr för alla nya diagnostiserade

·         Media och PR – artiklar I tidningar, marknadsföring på Facebook, Google Ads, radioföreställningar, HHT video, Webbsida

·         Ansökan om finansiell bidrag – postkodlotteri, statsbidrag osv

·         Budget: 130,000 kr

5. Val :  av ordförande (Angela Skogh) , kassör (Anders Vahlfrid), sekreterare (Mildred Lundgren), Ledamöte (Annika Wernström) godkändes.

6. Ärenden som föreslås av styrelsen: 

Medvetenhetsaktiviteter: 

·         kontakta din lokala gratistidning och berätta din historia,

·         prata med din läkare, tandläkare och specialister som behandlar dig och ge HHT Sveriges flygblad

·                kontakta din lokala skola – ge en kopia av HHTs skolguide (något som snart kommer att publiceras på www.hhtsverige.org). Det handlar om hur man ska behandla en elev som drabbas av kraftiga blödningar.

Insamlingsaktiviteter: 

·         ordna ett fika hemma eller på ett café i din närhet, 

·         virka och sälja HHT näsdukhållare

·         gåva:  ge bort en födelsedagspresent på valfritt belopp och stödja kampen för att öka antal diagnos med HHT Sverige

7.  Behandling av motioner: de följande godkändes:

Motion att ändra § 12 av våra stadgar:

"Styrelsens verksamhet och ekonomiska redovisning granskas av person som har kunskaper och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden valda på årsmötet. Styrelsen ska lämna sin redovisning till revisoren en månad före årsmötet. Revisionsberättelsen avges inom två veckor efter det att styrelsen lämnat sin årsredovisning."

 Motion till att förändra §4 eftersom den ovan nämda texten inte är klar. Dessutom anser vi att det vore bättre med ett kalenderår. Förslag att ändra §4 till det följande:

”§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår  - Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna och handlingar rörande förvaltningen ska skickas till revisorerna minst fyra veckor före årsmötet. Revisorerna ska till styrelsen två veckor före årsmötet överlämna en skriftlig berättelse om den utförda granskningen.   Föreningsmöte - Beslutanderätten i föreningen utövas av dess medlemmar på föreningsmöten. Föreningsmöten hålls då styrelsen så anser det behövligt eller då minst en tiondel (1/10) av medlemmarna kräver det för att behandla ett och samma ärende. Föreningens årsmöte ska hållas före 15 mars.”

Förslag att ändra §7 till det följande:

"Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålls senast 15 mars. Medlem, som önskar behandling i visst ärende på årsmötet, skall göra skriftlig framställning till styrelsen senast en månad före årsmötet.

Skriftlig kallelse till årsmötet skall ske senast två veckor före mötet och skall åtföljas av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, förslag till dagordning samt till årsmötet inlämnade motioner med styrelsens yttrande. Varje betalande medlem har en personlig röst på årsmötet."

8.  Övriga frågor: ej tillgängligt

9. Årsmötets avslutning: Ordförande tackade alla för sitt deltagande och avslutade mötet

Angela Skogh                                                     Mildred Lundgren

Ordförande                                                        Sekreterare

HHT Sverige 2019 Årsmöte 1 juni 2019- Dagordning

1.  Årsmötets öppnande. 

2.  Fråga om kallelse skett enligt stadgarna. 

3.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

4. Fastställande av dagordning. 

5.  Val av två personer tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 6.  Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande verksamhets/förvaltningsberättelse, samt resultat och balansräkning. 

7.  Revisorernas berättelse. 

8.  Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut med anledning av det framlagda resultatet. 

9. Beslut om ansvarsfrihet. 

10. Beslut om årsavgift för nästa kalenderår. 

11. Beslut om eventuella ersättningar. 

12. Verksamhetsplan och budget. 

13. Val av ordförande. 

14. Val av övriga styrelseledamöter och två ersättare. 

15. Val av ansvarig person för att sköta patientföreningens del av förbundets medlemsregister. 

16. Val av revisorer och ersättare. 

17. Val av valberedning – tre medlemmar varav en är sammankallande. 

18. Ärenden som föreslås av styrelsen. 

19. Behandling av motioner. 

20. Övriga frågor.

21. Årsmötets avslutning.